گروه صنعتی لابل تولید کننده سقف کشسان

کیفیت و بی خطر بودن سقف کششی لابل را  اداره استاندارد و اداره کل آتش نشانی تایید کرده و گواهینامه های آن دریافت شده است.

برگه گارانتی سقف کشسان لابل به شما این حق را می دهد که در طی 12 سال از تاریخ نصب سقف کششی لابل در صورت تغییر رنگ و فرم سقف بصورت رایگان برای شما تعویض شود.

گارانتی در صورتی می تواند اجرا شود که برگه گارانتی یا شماره پیگیری تائید شده گارانتی را در دست داشته باشید و سقف ها طبق روش نگهداری که در برگه گارانتی ذکر شده است اجرا شده باشد.


ارسال دیدگاه